RODO W FUNDACJI OD-WAGA

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy, że odwiedziłaś/odwiedziłeś stronę www Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA (dalej: Fundacja OD-WAGA, Fundacja). Na tej podstronie pragniemy Ciebie poinformować jak troszczymy się o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych we współpracy z Fundacją, a także zapoznać Ciebie z obowiązującymi w tym obszarze przepisami prawnymi. Prosimy, abyś poświęciła/poświęcił kilka minut i przeczytała/przeczytał poniższe informacje.

KIM JESTEŚMY?

Fundacja OD-WAGA to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, która działa na rzecz osób chorych na otyłość. Naszym celem jest poprawa jakości życia osobistego i społecznego osób chorych na otyłość. Czynimy to upowszechniając rzetelne informacje o otyłości i bezpiecznych metodach leczenia tej choroby, przeciwdziałając dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych na otyłość we wszystkich obszarach życia społecznego, a także podejmując działania zmierzające do powstania w Polsce narodowego systemu leczenia choroby otyłości i opieki nad osobami chorymi na otyłość.

Realizując nasze działania gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych beneficjentów, klientów, darczyńców, pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy w celu skutecznej realizacji naszej misji.

CO TO JEST RODO?

To popularna, skrótowa nazwa obowiązującego od 25 maja 2018 r. – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej – również w Polsce. RODO wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które mają wpływ na działalność mi. in. organizacji pozarządowych, a zatem i Fundacji OD-WAGA. Oprócz RODO, w polskim systemie prawnym obowiązuje także ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), która doprecyzowuje niektóre z zasad ochrony danych osobowych.

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi informacjami są np.: imię i nazwisko,  adres, numer telefonu, numer identyfikatora internetowego, a także dane o stanie zdrowia, stanie cywilnym, czy sytuacji ekonomicznej lub prawnej.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE, czyli kim jest ADMINISTRATOR?

Przetwarzaniem danych osobowych zajmuje się Administrator. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, z siedzibą w Warszawie (02-157), przy ul. Aleja Dwudziestolatków 20/67, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000507631.

PO CO ZBIERAMY DANE OSOBOWE, czyli PODSTAWA i CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych wymaga odpowiedniej podstawy prawnej, a RODO podaje kilka rodzajów takich podstaw. W działalności naszej Fundacji występują 4 z nich:

1.  Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. W przypadku Fundacji OD-WAGA to regulaminy oraz umowy z pracownikami, współpracownikami i wolontariuszami. Bez takich umów nie moglibyśmy zapewnić Fundacji prawidłowego działania, a Ty nie mogłabyś/mógłbyś korzystać z pomocy Fundacji.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czyli Fundację OD-WAGA. Ta podstawa przetwarzania danych osobowych dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie takich danych jest uzasadnione ze względu na usprawiedliwione potrzeby Fundacji, czyli realizację misji i celów Fundacji oraz pozyskiwanie na tę realizację środków finansowych.

3. Twoja dobrowolna zgoda. Ta podstawa przetwarzania danych osobowych dotyczy sytuacji, gdy Fundacja OD-WAGA udziela pomocy (informacyjnej, prawnej, innej) beneficjentom Fundacji, albo ich bliskim lub opiekunom prawnym. Bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, korzystanie ze wsparcia Fundacji jest niemożliwe. Twoje inne uprawnienia wynikające z udzielania zgody opisujemy w kolejnych częściach informacji.

4. Prawne zobowiązania. W przypadku Fundacji OD-WAGA jest to np. przekazywanie materiałów na żądanie uprawnionego organu (np. sądu).

JAK PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE, czyli ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację OD-WAGA, tylko w przypadku posiadania przez Fundację dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem zamieszczonym powyżej.

Co więcej, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, a więc:

w przypadku przetwarzania danych do wykonania umowy – przez czas wykonywania umowy,

● w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,

● w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony, które tę zgodę ograniczą.   

Po wskazanym wyżej czasie, dane osobowe podlegają usunięciu z baz elektronicznych Fundacji OD-WAGA lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej. Ponadto, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem ich  w formie elektronicznej bazy danych.

CZY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE, czyli ZASADY PRZEKAZYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe Fundacja OD-WAGA może przekazywać wyłącznie w niezbędnym zakresie innym odbiorcom, którzy są uprawnieni do żądania ich od Fundacji na postawie odpowiednich regulacji prawnych. Ci odbiorcy to np. instytucje publiczne i samorządowe, grantodawcy (jeśli tak stanowią zapisy prawne w umowie grantowej między Fundacją a grantodawcą), a także podwykonawcy Fundacji w celu realizacji zamówionej u nich przez Fundację usługi. W każdej z powyższych sytuacji Fundacja jest zobowiązana do wzięcia odpowiedzialności za przetwarzania Twoich danych osobowych.

PRAWA OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ DANE OSOBOWE lub JEJ OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie z przepisami RODO, wobec Twoich danych osobowych i ich przetwarzania przez Fundację OD-WAGA przysługują Tobie (w przypadku dzieci – opiekunowi prawnemu) określone uprawnienia. Zgodnie z RODO masz zatem prawo do:  

● dostępu do swoich danych osobowych,

● sprostowania swoich danych osobowych,

● usunięcia swoich danych osobowych,

● wycofania w każdej chwili swojej zgody na przetwarzanie danych,

● ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

● przenoszenia swoich danych osobowych,

● wniesienia skargi do organu nadzorczego – obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, że wyżej przedstawione uprawnienia przysługują Tobie także wtedy, gdy Fundacja prawidłowo przetwarza Twoje dane. Pamiętaj także, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego wcześniej.

MASZ PYTANIA?

Zgodnie z RODO, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować listownie na adres: Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, Al. Dwudziestolatków 20 m. 67, 02-157 Warszawa, lub przez e-mail: iod@od-waga.org.pl, aby zadać pytanie lub zgłosić uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych i Twoich uprawnień.

Serdecznie dziękujemy!