REGULAMIN

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy, że odwiedziłaś/odwiedziłeś stronę www Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Na tej podstronie pragniemy zapoznać Ciebie z regulaminem serwisu www Fundacji oraz zasadami obsługi płatności on-line w serwisie. Prosimy, abyś poświęciła/poświęcił kilka minut i przeczytała/przeczytał poniższe informacje.

REGULAMIN SERWISU FUNDACJI OD-WAGA

oraz ZASADY OBSŁUGI PŁATNOŚCI ON-LINE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy, który działa pod adresem: od-waga.org.pl, zwany dalej „Serwisem”, jest prowadzony przez Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, z siedzibą w Warszawie (02-157), przy Al. Dwudziestolatków 20, lok. 67, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000507631, Regon: 147224079, NIP: 522-301-52-19, zwaną dalej „Fundacją”.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki korzystania z Serwisu.

3. Niniejszy Serwis umożliwia:

• prezentowanie informacji na temat działalności Fundacji oraz projektów realizowanych przez Fundację,

• wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji.  

4.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia (także przerwy) w działaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby/osób trzecich, albo niedostosowaniem strony internetowej do infrastruktury technicznej osób korzystających lub próbujących skorzystać z Serwisu Fundacji.

5. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze Serwisem, w tym przez filtry antyspamowe.

§ 2. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

1. Niniejszy serwis umożliwia przekazywanie darowizn na rzecz Fundacji celem wsparcia działalności statutowej Fundacji.

2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayPro SA (Przelewy 24) z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15.

3. Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać korzystając z następujących metod płatniczych:

• przelew elektroniczny,

• przelew tradycyjny,

• płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard (lista banków oraz kart kredytowych i debetowych obsługujących powyższy serwis znajduje się na jego stronie internetowej).

4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin PayPro SA (Przelewy 24) dostępny w serwisie www.paypro.pl  

5.  Darowizny wykorzystywane są na realizację celów statutowych Fundacji.

6. Zwroty darowizn reguluje polskie prawo cywilne.

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane osobowe w ramach wymienionych w niniejszym Regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi działaniami strony internetowej oraz płatnościami darowizn na rzecz Fundacji.

2. Korzystanie z powyższych form jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, z siedzibą w Warszawie (02-157), przy ul. Aleja Dwudziestolatków 20/67. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą e-mail: iod@od-waga.org.pl

4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayPro SA (Przelewy24) jest właściciel serwisu www.paypro.pl

5. Dane osobowe, których Administratorem jest Fundacja, będą przetwarzane w celach kontaktowych i statystycznych realizowanych przez Administratora danych, a także w celach marketingowych i promocyjnych.

6. Dane osobowe, których Administratorem jest Fundacja mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.   

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.od-waga.org.pl  

2. Pozostałe formy działalności Fundacji określają jej przepisy wewnętrzne, w tym Statut Fundacji i Polityka Ochrony Danych Osobowych (RODO), które dostępne są w Serwisie.

3. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika Serwisu.

4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w Serwisie.

5.  Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.

6. Uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu, albo wymienionych w Regulaminie form działalności należy kierować pod adres: biuro@od-waga.org.pl. Uwagi będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty przesłania ich na wskazany wyżej adres e-mail.

Serdecznie dziękujemy!